RODO – informacje

Niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z świadczeniem usług w domu opieki prowadzonym przez Fundację „Gniazdo Rodzinne”

Opublikowano: 30 sierpnia 2018r.

Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji „Gniazdo Rodzinne”

jest Pan Michał Paprocki, adres e-mail: iod@gniazdo.org.pl

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia usług opieki jest Fundacja „Gniazdo Rodzinne” ul. Kilińskiego 10/12 49, 05-075 Warszawa-Wesołą.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację „Gniazdo Rodzinne” można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@gniazdo.org.pl lub adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych ul. Kilińskiego 10/12 05-075 Warszawa-Wesoła.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Fundację „Gniazdo Rodzinne” moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy zawrzeć umowę z Panią/Panem do udzielenia świadczeń opiekuńczych.

W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana danych:

imię, nazwisko,

nr PESEL,

płeć

data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL),

adres zamieszkania,

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Panią/Pana do uzyskiwania informacji o stanie Pani/Pana zdrowia,

Dane te są nam niezbędne do udzielania świadczeń opiekuńczych.

Prosimy także o podanie Pani/Pana numer telefonu, który ułatwi kontakt w razie konieczności.

Podczas korzystania ze świadczeń opiekuńczych przechowujemy Pani/Pana dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Pani/Pana stanie zdrowia i wywiadzie epidemiologicznym.

Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do udzielania świadczeń opiekuńczych.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jako podmiot świadczący usługę opieki, a celem tego przetwarzania jest udzielanie świadczeń opiekuńczych oraz zarządzanie systemami i usługami opieki.

Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajduje się na końcu formularza).

Ustalenie Pani/Pana tożsamości przed podpisaniem umowy, weryfikacja danych podczas zawierania umowy, poprawne świadczenie całodobowej usługi opieki.

Jako podmiot opiekuńczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Realizujemy Pani/Pana prawa, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana oświadczenia o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o Pani/Pana stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych,.

Kontaktujemy się z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby przekazać niezbędne, pilne informacje dotyczące Pana/Pani.

Zapewnienie Pani/Panu odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu usługi możemy kierować do Pani/Pana krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, co jeszcze możemy zrobić lepiej.

Jako administrator danych świadczący odpłatne usługi mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonych świadczeń i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Fundacja „Gniazdo Rodzinne” prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. pokwitowania za otrzymane od Pani/Pana opłaty, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot opiekuńczy dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jak również realizacji Pani/Pana praw jako mieszkańca, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

– podmiotom leczniczym, współpracującym z Fundacją „Gniazdo Rodzinne” w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi oraz zapewnienia dostępności opieki zdrowotnej za pomocą placówek współpracujących z Fundacją „Gniazdo Rodzinne”

– dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie opieki całodobowej oraz zapewnienia świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);

dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Fundację „Gniazdo Rodzinne”,

w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

płatnikom za udzielone świadczenia zdrowotne;

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę z podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jest Pani/Pan naszym mieszkańcem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń

(np. w postępowaniach windykacyjnych), przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot opiekuńczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości mieszkańca z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia opiekuńczego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia pokwitowania czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Pani/Pan pod nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas pilnych informacji dotyczących Pani/Pana.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Fundacji „Gniazdo Rodzinne” sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli Fundacja „Gniazdo Rodzinne” przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z nami osobiście w siedzibie Fundacji „Gniazdo Rodzinne” lub pisemnie na adres siedziby.

Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Akty prawne powołane w informacji

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Close Menu